HomeKwaliteitKlachten

Klachten

Het kan gebeuren dat u ondanks onze inzet en inspanningen niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw ongenoegen en uw opmerkingen rechtstreeks aan ons kenbaar maakt, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ook helpt u ons zo de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Binnen Logopediepraktijk Totaal wordt gewerkt met een klachtenformulier. Wij zullen u, voorafgaand aan een gesprek, vragen dit formulier in te vullen; op deze manier kan uw klacht op een snelle en zorgvuldige manier afgehandeld worden.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of misschien wilt u het gesprek niet aangaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw behandelend logopedist is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. Hier vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de behandelend logopedist. Uiterlijk binnen zes weken zal de behandelend logopedist een reactie/oplossing moeten aangeven over/voor de geuite klacht. 

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de behandelend logopedist als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden, aan een oordeel van geschillencommissie wél: u betaalt € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Komt u er niet uit met deze regeling? In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.