HomeKwaliteitWGBO

WGBO

De wettelijke taak van de logopedist is preventie of zorg aanbieden aan een cliënt in het kader van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en buiten de werking van de wet BIG ook training en advies aanbieden aan cliënten of opdrachtgevers. De logopedist moet bij de uitoefening van het beroep echter met meer aspecten rekening houden uit hoofde van wetgeving. Voor u als cliënt is de Wet op de Geneeskundige Behandel-ingsovereenkomst (WGBO) daarbij de belangrijkste. In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. De WGBO stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen, maar de cliënt heeft een informatie- en medewerkingsplicht. De belangrijkste verplichtingen die gesteld worden aan de logopedist zijn: 

Informatieplicht
De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn of haar gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.

Toestemmingsvereiste
Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij of zij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

Dossierplicht
De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

Bewaarplicht
Het logopedisch dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

Vernietiging
De logopedist is verplicht het logopedisch dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Geheimhoudingsplicht
Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. 

Recht op inzage in het logopedisch dossier
De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar logopedisch dossier.

Privacybescherming bij overdracht van gegevens
Een logopedist neemt kennis van gegevens die vertrouwelijk van aard zijn; hiermee moet zorgvuldig omgegaan worden (conform wetgeving; zie toestemmingsvereiste).