HomeOnze werkwijzeSpeciale doelgroepen

Speciale doelgroepen

Bij een tweetal doelgroepen wijkt onze werkwijze af van de gebruikelijke werkwijze. Het gaat hierbij om meertalige kinderen en kinderen met een speciale zorg-/onderwijsbehoefte.

Meertaligheid

Bij meertalige kinderen zal er vastgesteld moeten worden of er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling van het Nederlands of dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in álle talen. Nadat in de praktijk de 'anamnese meertaligheid' (Siméa, 2016) is afgenomen, moet er gericht meertaligheidsonderzoek plaatsvinden. Hiervoor verwijzen wij ouder(s)/verzorger(s) van meertalige kinderen standaard door naar het Audiologisch Centrum van Pento in Assen of Kentalis in Groningen. Hier wordt logopedisch meertaligheidsonderzoek gedaan met behulp van een tolk. Hier leest u meer over logopedie bij meertaligheid.

Kinderen met een speciale onderwijs-/zorgbehoefte

Indien er bij kinderen met een speciale onderwijs-/zorgbehoefte sprake is van een behoefte aan ondersteuning van het onderwijsproces (het voorkomen of verminderen van onderwijsbelemmeringen) met behulp van logopedie, dan kan Logopediepratijk Totaal hierin door middel van logopedische behandeling niet voorzien. Hierbij moet gedacht worden aan kinderen met een indicatie speciaal (basis)onderwijs op grond van een verminderde intelligentie en/of andere ontwikkelingsstoornis. Indien er echter bij deze kinderen een medische stoornis bestaat en er op grond van een medische noodzaak logopedisch behandeling noodzakelijk of wenselijk is, dan kan er wel behandeling gestart worden na anamnese en onderzoek.